7100.PGT120

7100.PGT120

仪器仪表 测试与测量
广东 深圳
面议/ 件
1
1000
我要询价

warmbier 7100.PGT120人员接地测试仪PGT®120控制手腕接地和鞋类接地的个人电阻,以监控静电防护区域(EPA)。

warmbier 7100.PGT120测试结果通过光学和声学方式发出信号。附加的无电势继电器触点可控制例如开门器或旋转门以进行出入控制

通过集成电池或插入式电源供电

检查腕带接地,通过同时的独立测量电路检查左右鞋

通过左右滑靴对泄漏电阻进行单独测试

结合单独的分离系统(例如旋转门),可以在“免提模式”下进行鞋类测量,而无需操作触摸板

测试电压30 V,50 V或100 V(标准设置)第1-6条(共6条)     排序:标准     排序:说明     排序:货号 排序:标准

7100.PGT120 测试仪 14 404 4700 201302087 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

7100.SRM110.A 电阻测试仪 1 218.25 3000 201302323 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

6100.1001 毛刷 40 24.2 320 201302489 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

7100.SRM110.A 电阻测试仪 1 218.25 3200 201302814 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

7100.ESVM2000 电压表 1 1324.05 18000.0054 201302937 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

7100.PGT120 测试仪 2 404 4899.9951 201302937 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

7100.SRM110.A 电阻测试仪 1 218.25 3500 201303480 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

6100.1001 毛刷 40 24.2 320 201304501 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

7100.PGT120.WK 电场测量仪 1 43.225 535 201309137 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

7100.PGT120.CU 电场测量仪 1 66.348 825 201309137 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

7100.PGT120.SM 电场测量仪 1 145.35 1800 201309137 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

7100.2000.MK 检测盒 1 1236.75 14250 201310333 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

7100.PGT120 检测盒 1 404 4700 201310554 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

7100.2000.MK 检测盒 1 1236.75 14000 201310554 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

600*400*170mm 5311. R.34 储存容器 4 33.25 600 201311850 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

7 1 0 0 . 2 0 0 0 . M K 测试仪 1 1236.75 14800 201312327 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

7 1 0 0 . E F M 5 1 测试仪 1 480.15 5600 201312327 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier
7100.PGT120 测试仪 14 404 4700 201302087 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

7100.SRM110.A 电阻测试仪 1 218.25 3000 201302323 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

6100.1001 毛刷 40 24.2 320 201302489 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

7100.SRM110.A 电阻测试仪 1 218.25 3200 201302814 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

7100.ESVM2000 电压表 1 1324.05 18000.0054 201302937 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

7100.PGT120 测试仪 2 404 4899.9951 201302937 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

7100.SRM110.A 电阻测试仪 1 218.25 3500 201303480 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

6100.1001 毛刷 40 24.2 320 201304501 Wolfgang Warmbier e.K. Warmbier

7100.PGT120.WK 电场测量仪 1 43.225 535 201309137 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

7100.PGT120.CU 电场测量仪 1 66.348 825 201309137 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

7100.PGT120.SM 电场测量仪 1 145.35 1800 201309137 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

7100.2000.MK 检测盒 1 1236.75 14250 201310333 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

7100.PGT120 检测盒 1 404 4700 201310554 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

7100.2000.MK 检测盒 1 1236.75 14000 201310554 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

600*400*170mm 5311. R.34 储存容器 4 33.25 600 201311850 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

7 1 0 0 . 2 0 0 0 . M K 测试仪 1 1236.75 14800 201312327 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier

7 1 0 0 . E F M 5 1 测试仪 1 480.15 5600 201312327 Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG Warmbier
您可能感兴趣产品